اخبار و اطلاعیه

شرح کتاب آداب نماز- جلسه سی و یکم

اذان یک نوع اعلان و از شعائر دین اسلام است...
شرح کتاب آداب نماز امام خمینی

شرح کتاب آداب نماز- جلسه بیست و نهم

عجز از مقامات بزرگ معنوی و توحیدی است...
شرح کتاب آداب نماز امام خمینی

شرح کتاب آداب نماز- جلسه بیست و هشتم

مراقبه امری لازم برای اهل سلوک است...