اخبار و اطلاعیه

درس اخلاق حضرت آیت الله کمیلی خراسانی

گزارش جلسه بیستم درس اخلاق آیت الله کمیلی خراسانی

مقصود از عبادات ظاهری بدست آوردن طهارت قلبیه است...

گزارش نوزدهمین جلسه درس اخلاق آیت الله کمیلی خراسانی

داشتن نظر الهی و توحیدی به تمام اشیاء جهان...

گزارش جلسه هجدهم درس اخلاق حضرت آیت الله کمیلی خراسانی

انسان می‌تواند غفران الهی را نسبت به خودش در همین ...