اخبار و اطلاعیه

شرح کتاب آداب نماز- جلسه سی‌ و دوم

نمازگزار باید به آداب ظاهری و باطنی نماز توجه کند...

شرح کتاب آداب نماز- جلسه سی و یکم

اذان یک نوع اعلان و از شعائر دین اسلام است...
شرح کتاب آداب نماز امام خمینی

شرح کتاب آداب نماز- جلسه بیست و نهم

عجز از مقامات بزرگ معنوی و توحیدی است...