اهمیت صدق نیت در سلوک الی الله

اهمیت صدق نیت در سلوک الی الله...
سالك بايد در برابر آزار ديگران صبور باشد...
معنای سرو و شادی و جایگاه شب زنده داری و...
اهل سلوک نمی توانند با اهل غفلت دوستی کن...
طریقه ی شدت پیدا کردن حیا در سالک...