نفی خواطر
نقش استاد در طریق معرفت النفس...
همراهی حلم با علم