من وحی الله الی داود

یا داود! ترید و ارید، فان اکتفیت بما ارید مما ترید کفیتک ما ترید، و ان ابیت الا ما ترید اتعبتک فیما ترید، و کان ما ارید.

المطالب السلوکیة (المطالب السابع) صفحة 54

آیت الله کمیلی الخراسانی (حفظه الله)

فهرست مطالب

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on digg
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on telegram