بازدیدها: 37

عنوان کلیپ صوتیکلید واژه هامدت حجم (مگابایت)دانلود
سوءالظن بالنفسبدبینی به نفس اماره/پیگیری محاسبه00:300.68
محاسبه نفسمشارطه/ مراقبه/ محاسبه /معاقبه01:552.64
محاسبه موثرعلت محاسبه / محاسبه بعد از یقظه و توبه 01:011.40
فرق توبه با انابه چیستتوبه، ترک معاصی / انابه، رجوع الی الله01:131.68
لزوم احساس اضطرار در سالکاضطرار عرفانی / نیاز به خدا / دعای عرفه01:241.94
تفکر بهتر است یا ذکر ؟سید بحرالعلوم/ ملاحسینقلی همدانی/ توجه به فکر همراه با ذکر/ ذکر یونسیه / ذکر قلبی01:522.57
مراحل تفکر سالکان مبتدی ،متوسط، متاخر مبتدی :ایجاد خشوع و خضوع با تفکر در مرگ/ متوسط : تفکر در درون و معرفت نفس / متاخر :تفکر در عدم مطلق و فنا04:115.76
غیر خدا وجود نداردوحدت الوجود/ رسوبات فکری/ راه خدا تدریجی است02:082.94
علت در راه ماندن سالک و یا ایجاد توهم در سالک راه خدا تدریجی است / خطر عجب و غرور / ذکر و فکر با هم /توجه در آیات قرآن 02:143.09
بیداری فطرتتفکر و تذکر / بازگشت به اصل فطرت00:461.06
کار سالکارزش شناخت خدا / مشغولیت در سلوک00:340.81
باید برای سیر و سلوک وقت گذاشتنماز شب / عبادت00:290.69
راه پند گرفتن از موعظه های الهیاحساس نیاز به موعظه / ندیدن عیوب واعظ / داشتن خوف و رجاء با هم / ندیدن عیوب معشوق05:077.04
آخرین مرحله سالک، بازگشت از فنا به بقاسید هاشم حداد (ره) / عارف در بین مردم01:272.0
جدا کردن ظاهر از باطنگشاده رویی سالک / ذکر قلبی / حفظ جنبه الهی01:572.68
اهمیت چله نشینی با بیتی از حافظاربعین/ حافظ00:180.44
تاثیرات جلسات ذکر خداشکر خدا / تغییرات سالک / امید به خدا03:174.53
مذمت مدرک گرایی در تحصیلات علمهمه کارها برای خدا باشد / شرک / حوزه و دانشگاه01:592.97
نظاره گر اعمال خود باشدعای عرفه / توحید افعالی01:362.43
توکل به خدامنازل السائرین / ملکیت در عرفان مخصوص خداست05:467.92
رضای خدا فقط به دست خداست توبه از نماز / ملکیت الهی / توکل / عبد بودن03:044.22
شکر خداشرط اول برای شکر حقیقی01:091.60
توجه به خواسته خدا یعنی شکرعمل به مکروهات نفس01:221.88
ایجاد حیا بعد از کشف گنج حضورحاضر و ناظر / منشا حیا / مراقبه حضور01:392.28
محبت الهی عامل تعظیم در دلحیا / حرمت دوستی با خدا02:313.46
معصیت یا جنایتگناه / ظلم به نفس01:482.48