دعای مباهله با قرائت آیت لله کمیلی خراسانی


بسم الله الرحمن الرحیم