فقیه عارف محمد صالح کمیلی در برنامه چهل کیمیا شبکه ۲ سیما درباره میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (ره)

فقیه عارف محمد صالح کمیلی در برنامه چهل ...
تفاوت راه تصوف و دراویش با عرفان حقه شیع...
نفی خواطر
نقش استاد در طریق معرفت النفس...
همراهی حلم با علم