فیلم بیانات آیت الله کمیلی در باب دعا...
فیلم سخنرانی آیت الله کمیلی در حسینیه اع...
فقیه عارف محمد صالح کمیلی در برنامه چهل ...
نفی خواطر
نقش استاد در طریق معرفت النفس...
همراهی حلم با علم